1. Galvenie termini

1.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums – līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju un kas sastāv no preču pasūtīšanas pieteikuma, kuru Pircējs iesniedz Pārdevējam caur Interneta veikalu, un Pirkšanas un pārdošanas noteikumiem.
1.2. Pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) – šī attālinātā pirkšanas un pārdošanas līguma noteikumi, kas nosaka preču pirkšanas / pārdošanas kārtību www.miskosviesos.lt tiešsaistes veikalā.
1.3. Interneta veikals – elektronisks veikals vietnē mezagaismas.lv, kurā Pircējs var iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces un pakalpojumus.
1.4. Pārdevējs – MB Miško šviesos (uzņēmuma kods. 304733572), darbības adrese Vytauto ielā. 34-101, LT-08122 Viļņa. Uzņēmums ir reģistrēts un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem,
1.5. Pircējs – persona, kas atbilst šo noteikumu 2.2.punktā paredzētajām prasībām un ir iegādājusies preces vai pakalpojumus Interneta veikalā.

2. Vispārīgie nosacījumi
2.1. Saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt preces Pircējam, un Pircējs apņemas pieņemt preces, samaksāt norādīto naudas summu un atlīdzināt piegādes izmaksas saskaņā ar šajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.
2.2. Interneta vietnē drīkst iepirkties personas, kas ir:
2.2.1. vecākas par 18 gadiem, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;
2.2.2. nepilngadīgie no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem (tikai ar vecāku, adoptētāju vai citu pilnvarotu personu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad šīs personas patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem vai personīgajiem līdzekļiem);
2.2.3. juridiskas personas;
2.2.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.
2.3. Tirdzniecības aktivitātes tiešsaistes veikalā tiek veiktas no Lietuvas Republikas.
2.4. Ja Pircējs ir veicis preču pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekritis.
2.5. Pārdevējs patur tiesības mainīt Noteikumus. Noteikumu pašreizējā versija regulāri tiek publicēta vietnē www.miskosviesos.lt/bendrosios-pirkimo-taisyklos/.

3. Pircēja tiesības un pienākumi
3.1. Pircējam kā fiziskai personai ir tiesības atkāpties no tiešsaistes veikalā noslēgtā pirkšanas un pārdošanas līguma, rakstiski paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no piegādes dienas Pircējam saskaņā ar Civilkodeksu un šo Noteikumu punktiem.
3.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji atcelt/mainīt pasūtījumu pirms apmaksas. Ja Pircējs vēlas atcelt maksājumu pēc maksājuma veikšanas, viņam par to nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam pa e-pastu. e-pasts info@miskosviesos.lt. ievadot vēstules tēmas rindiņā “Pasūtījuma atcelšana”. Ja šāda pasūtījuma atcelšanas vēstule ir saņemta pirms prece faktiski nodota nosūtīšanai, Pārdevējs nosūtīs vēstuli, kas apstiprina pasūtījuma anulēšanu, un 5 darba dienu laikā atgriezīs samaksāto naudu. Ja Pārdevējs jau ir nodevis preces nosūtīšanai, saņemot pasūtījuma anulēšanas vēstuli, preces tiek atdotas un nomainītas 9.punktā noteiktajā kārtībā.
3.3. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas, izmantojot tiešsaistes veikalu.
3.4. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu precizitāti, pareizību, pilnīgumu un savlaicīgumu. Nekādā gadījumā Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam un (vai) trešajām personām, ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz neprecīzus, nepareizus, nepilnīgus datus, nekavējoties neizlabo personas datus, ja tie mainījušies.
3.5. Pircējs apņemas nenodot savu reģistrācijas paroli trešajām personām. Gadījumā, ja tiešsaistes veikala sniegtos pakalpojumus saņēmusi trešā persona, izmantojot Pircēja reģistrācijas paroli, lai izveidotu savienojumu ar tiešsaistes veikalu, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
3.6. Ja Pircējs pazaudējis reģistrācijas paroli, viņam par to jāinformē Pārdevējs ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi
4.1. Ja izveidojas neparedzēti apstākļi un Pārdevējs nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgu preci, Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā atdod samaksāto naudu.
4.2. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt Pircēja reģistrācijas paroli un izmantot tiešsaistes veikala pakalpojumus, ja ir pamats uzskatīt, ka pircējs nodarbojas ar nelikumīgām darbībām vai kā citādi mēģina kaitēt tiešsaistes veikala darbam vai stabilai darbībai.
4.3. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt tiešsaistes veikala darbību, pārveidot tiešsaistes veikalu vai tā atsevišķas daļas, visu vai jebkuru atsevišķu tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma pircējam.
4.4. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs izvēlējies apmaksu saskaņā ar Noteikumu punktiem 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. un nav samaksājis par precēm 5 (piecu) darba dienu laikā.
4.5. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi, ievērojot Noteikumu 7.punktā minētos nosacījumus.

5. Pircēja reģistrācija un pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
5.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izveidojis savu iepirkumu grozu, veicis apmaksu, ievērojot Tiešsaistes veikala instrukcijas, un Pircējam pa e-pastu ir nosūtīts ziņojums par veiksmīgi saņemtu pasūtījumu.
5.2. Pārdevējs var nosūtīt Pircējam citus apstiprinājumus pirms un pēc līguma noslēgšanas (piemēram, apstiprinājumu, ka ir saņemts maksājums, ka preces ir veiksmīgi nosūtītas u.c.).
5.3. Pārdevējs, pat saņemot priekšapmaksu par precēm, var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja viņam nav Pircēja vēlamo preču, ja Pircējs nav piekritis Noteikumiem, ja Pircējs veic vairumtirdzniecības pirkumus (vairumtirdzniecības pirkumus var definēt ka pirkumus, kas izdarīti neparasti lielā kvantitātē, pirkumus, kas izdarīti neparasti bieži, pirkumus, kas tiek definēti par vairumtirdzniecības pirkumiem saskaņā ar citiem noteiktajiem kritērijiem) un/vai citu iemeslu dēļ, kas var tikt individuāli norādīti Pircējam. Šajā gadījumā Pārdevējs samaksāto naudu atdod 5 (piecu) darba dienu laikā.
5.4. Katrs pirkšanas un pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un glabāts tiešsaistes veikala datu bāzē.

6. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi
6.1. Produktu cenas “ABC rotaļlietas” tiešsaistes veikalā un pasūtījuma formā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN. Preču cenā nav iekļautas preču piegādes izmaksas.
6.2. Pircējs var norēķināties par preci, izvēloties vienu no šiem veidiem:
6.2.1. Elektroniskā norēķinu sistēma “PaySera”, kas ir instalēta tiešsaistes veikalā. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz “PaySera” sistēmu, jo visas naudas operācijas notiek šajā elektroniskajā norēķinu sistēmā.
6.2.2. Norēķinoties par produktu ar kredītkarti (piemēram, VISA, Mastercard u.c.), izmantojot elektronisko norēķinu sistēmu “PayPal”. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz “PayPal” sistēmu, jo visas naudas operācijas notiek šajā elektroniskajā norēķinu sistēmā.
6.2.3. Ar avansa pārskaitījumu saskaņā ar Pārdevēja izsniegto avansa rēķinu.
6.2.4. Skaidrā naudā, samaksājot kurjeram, kurš piegādā preces. (Pārdevējs patur tiesības noteikt maksimālo apmēru šādam maksājumam, tas var būt atkarīgs no piegādes uzņēmumu noteiktajiem ierobežojumiem).
6.3. Ja Pircējs apmaksai izvēlējies Noteikumu punktus 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., Pircējs apņemas veikt priekšapmaksu par precēm. Preču pasūtījumu sāk noformēt dienā, kad maksājums ir ieskaitīts Pārdevēja kontā. Preču piegādes termiņu tāpat sāk skaitīt ar dienu, kad maksājums ir ieskaitīts Pārdevēja kontā.
6.4. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs nav samaksājis par precēm 5 (piecu) darba dienu laikā.
6.5. Pārdevējam ir tiesības organizēt un veikt dažādas pārdošanas akcijas pēc saviem ieskatiem, piemēram, preču cenu samazināšanu, preču komplektu veidošanu u.c. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šādu akciju darbības ilgumu, nosacījumus un noteikumus. Akciju noteikumu izmaiņas un atcelšana ir spēkā tikai no to darbības sākuma brīža un neattiecas uz pasūtījumiem, kas iesniegti pirms akciju vai to izmaiņu izziņošanas. Informācija par notiekošajām akcijām ir pieejama tiešsaistes veikala vietnē.

7. Preču piegāde
7.1. Pasūtot preces, Pircējam pasūtījuma formā jānorāda preču piegādes vieta un kontakta mobilā tālruņa numurs un jāizvēlas viena no šīm piegādes metodēm:
7.1.1. preces piegādā uz Pircēja norādīto adresi, izmantojot kurjerpastu;
7.1.2. Pircējs preces paņem izvēlētajā pašapkalpošanās terminālī vai pakomāta paku nodaļā;
7.2. Pircējs apņemas preces saņemt personīgi (ja tā ir fiziska persona) vai ar pilnvarotas personas starpniecību, kuras vārds ticis norādīts pasūtījuma veidlapā. Gadījumā, ja Pircējs nevar personīgi saņemt preces, un preces ir piegādātas uz adresi pēc Pircēja norādījumiem vai pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizai personai vai citām piegādes neatbilstībām.
7.3. Ja pircējs (savlaicīgi) nepieņem/nepaņem pasūtījumu, pasūtījums tādām precēm, par kurām ticis veikts maksājums ar bankas karti vai skaidru naudu, tiks atcelts.
7.4. Ja Pircējs pasūtījumu ir veicis ar priekšapmaksu par precēm un piegādes dienā preces nav pieņēmis/paņēmis, pasūtījums tiek izformēts un uzglabāts Pārdevēja telpās. Pircēja pasūtījums nav atkārtoti jāizveido, bet Pircējam ir atkārtoti jāpasūta piegādes pakalpojums un jāmaksā par to.
7.5. Tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas Pircējam, kad Pircējs parakstās par sūtījuma piegādi – uz dokumenta vai attiecīgajā e-ierīcē, kas apliecina preces pieņemšanu.
7.6. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Kad Pircējs parakstās par sūtījuma piegādi – uz dokumenta vai attiecīgajā e-ierīcē, kas apliecina pieņemšanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā stāvoklī.
7.7. Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts vai piegādātajām precēm ir nepareiza konfigurācija, Pircējam tas ir jānorāda uz sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumenta vai e-ierīcē. Ja paraksts ir bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka piegādātais sūtījums ir bez defektiem, un pretenzijas par preces bojājumiem un citām nepilnībām, kas radušās kurjera pakalpojumu dēļ vai kurjera vainas dēļ, var tikt noraidīta.
7.8. Ja pēc preču izpakošanas Pircējs konstatē preču kvalitātes trūkumus, kurus piegādes laikā nevarēja identificēt, viņam par to jāinformē Pārdevējs pa e-pastu. info@miskosviesos.lt ne vēlāk kā 24 stundu laikā. no preču saņemšanas brīža.
7.9. Par preces saņēmēja identitātes atbilstību/neatbilstību Pircēja pasūtījumā norādītajām personām Kurjers pārliecinās pēc dokumenta, kas apliecina personas identitāti, un piekrīt vai atsakās atdot preces.
7.10. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, nosacījumiem un cenām, kas norādīti tiešsaistes veikala vietnē (www.miskosviesos.lt/pristatymas). Šie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces nav Pārdevēja noliktavā un Pircējs ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Pircējs piekrīt, ka neparedzētu apstākļu gadījumā, kas nav atkarīgi no Pārdevēja, preču piegādes termiņš var atšķirties no termiņa, kas norādīts preces aprakstā, vai piegādes termiņa, par kuru Pircējs un Pārdevējs bija vienojušies . Neparedzētu apstākļu gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes laiku un citiem ar piegādi saistītiem jautājumiem.
7.11. Visos gadījumos, kad preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu.

8. Garantija produkta kvalitātei un derīguma termiņam
8.1. Tiešsaistes veikalā pārdoto preču īpašības un garantijas laiks ir norādīts preces aprakstā katra konkrētā produkta lapā.
8.2. Uz pircēja iegādātajām precēm attiecas likumā noteiktā kvalitātes garantija attiecīgajām precēm un to derīguma noteikumi.
8.3. Ja prece garantijas laikā uzrāda bojājumus, Pircējs rakstiski informē Pārdevēju (www.miskosviesos.lt/prekiu-grazinimas/), sniedzot informāciju par defektu un tā rašanās apstākļiem un pievienojot preces fotogrāfijas, pēc kurām var novērtēt fizisko stāvokli/bojājumus.
8.4. Ja defekts garantijas laikā nav radies preces nepareizas lietošanas vai Pircēja vainas dēļ, Pārdevējs par saviem līdzekļiem organizē šāda produkta labošanu, nomaiņu vai naudas atmaksu Pircējam. Ar šīm darbībām saistītās piegādes izmaksas sedz Pārdevējs.
8.5. Piesakot preci garantijas remontam/nomaiņai, Pircējam jāiesniedz dokuments, kas apstiprina preces iegādi (rēķins, bankas pārskaitījuma izraksts u.tml.)

9. Preču atgriešana un nomaiņa
9.1. Pircējam (tikai fiziskai personai) ir tiesības atgriezt preci un atcelt pirkšanas-pārdošanas līgumu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad prece piegādāta Pircējam. Pircējs aizpilda tiešsaistes veikalā atrodamo pieteikuma veidlapu(www.miskosviesos.lt/prekiu-grazinimas/). Pārdevējs uz pieteikuma veidlapā norādīto Pircēja e-pasta adresi nosūta paziņojumu par līguma atsaukuma apstiprināšanu. Līgums tiek atcelts tikai pēc šī apstiprinājuma nosūtīšanas.
9.2. Ja pagājušas vairāk nekā 14 (četrpadsmit) darba dienas kopš dienas, kad prece piegādāta Pircējam (tikai fiziskai personai), preču atgriešanai piemēro Lietuvas Republikas mazumtirdzniecības noteikumus.
9.3. Trīs dienu laikā pēc brīža, kad pirkšanas-pārdošanas līguma anulēšana stājusies spēkā, Pircēja pienākums ir nosūtīt preces (visas vai tikai atmaksājamo daļa, par kuru iepriekš ir panākta vienošanās ar Pārdevēju) Pārdevējam uz adresi: MB. Miško šviesos, Vytauto g. 34-101, Vilnius. Pēc preču saņemšanas Pārdevējs par to informē Pircēju pa e-pastu.
9.4. Anulējot līgumu, par Precēm samaksātā nauda tiek atgriezta Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad atgrieztās preces piegādātas Pārdevējam.
9.5. Atgrieztajai prece ir jābūt pilnā komplektācijā. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta, tā netiks pieņemta atpakaļ.
9.6. Preces jāatdod iepakojumā, kurā tās piegādātas. Iepakojumam jābūt nesabojātam, tīram, kārtīgi sagatavotam un iesaiņotam. Ir pieļaujams tikai tāds iesaiņojuma bojājums, kas bija nepieciešams preces izsaiņošanai un pārbaudei.
9.7. Ja prece neatbilst garantijas noteikumiem, visas piegādes izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu, sedz Pircējs.
9.8. Pircēja tiesības atkāpties no noslēgtā līguma neattiecas uz līgumiem par precēm, kas ražotas pēc Pircēja īpašajiem norādījumiem, kuras nav iepriekš izgatavotas, bet tiek ražotas pēc Pircēja personīgās izvēles vai instrukcijas, vai precēm, kas skaidri pielāgotas Pircēja individuālajām vajadzībām.
9.9. Atdodot preci, Pircējs piekrīt, ka atgrieztā prece tiks atkārtoti novērtēta noliktavā. Ja prece neatbilst šo noteikumu prasībām, prece var netikt pieņemta un var tikt atdota Pircējam.

10. Privātuma politika un personas datu aizsardzība
10.1. Uzņēmums vāc, apstrādā un glabā personas datus saskaņā ar šiem Noteikumiem, Lietuvas Republikas Likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem.
10.2. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus šādiem mērķiem: (I) e-komercijas nolūkiem – identificēt Pircēju, pārdot preces un pakalpojumus tiešsaistes veikalā, apstrādāt Pircēja pasūtījumus, izsniegt Pircējam finanšu dokumentus, piegādāt preces, sniegt garantijas pakalpojumus, atmaksāt vai apmainīt preces, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar Pircēja veikto pirkumu, lai izpildītu citas Pārdevēja saistības, (II) tiešā mārketinga nolūkos, (III) sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas nolūkā.
10.3. Šajos Noteikumos noteiktajā apjomā un kārtībā Pārdevējs var sniegt personas datus tikai datu subjektam, paku piegādes uzņēmumiem, kā arī citiem datu saņēmējiem, ja Pārdevējam ir pienākums sniegt šādus personas datus likumos, tiesas lēmumos un citos tiesību aktos norādītajā kārtībā.
10.4. Pircēja personas dati tiek glabāti un apstrādāti visā preces garantijas darbības laikā. Pēc iepriekšminēto termiņu beigām personas dati tiek iznīcināti.
10.5. Pārdevējs, pārdodot preces likumā noteiktajā kārtībā un apstākļos un saņemot no Pircēja kontaktinformāciju, bez datu subjekta atsevišķas piekrišanas var izmantot šos datus tikai līdzīgu savu preču vai pakalpojumu mārketingā, ja Pircējam tiek dota skaidra, bezmaksas un viegli realizējama iespēja iebilst vai aizliegt šādu savu datu izmantošanu iepriekšminētajiem mērķiem un ja Pircējs sākotnēji neiebilda pret šādu datu izmantošanu.

11. Nobeiguma noteikumi
11.1. Pārdevējs patur tiesības apturēt, papildināt pēc saviem ieskatiem, mainīt šos Noteikumus un citus dokumentus, kas saistīti ar Noteikumiem, paziņojot par to tiešsaistes veikalā. Noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā to publicēšanas dienā, t.i. no dienas, kad tie tiek publicēti tiešsaistes veikala sistēmā.
11.2. Ja pēc Noteikumu maiņas Pircējs turpina izmantot tiešsaistes veikala sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt jaunajam Noteikumu formulējumam un papildinājumiem.
11.3. Visas domstarpības par šo Noteikumu izpildi risina sarunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek panākta vienošanās, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
11.4. Uz šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas likumi.